Słowniczek:

 1. Sprzedający – BizIncuLab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wronia 45/161, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000562307, REGON 361741219, NIP 5272738521, o kapitale zakładowym 5.000 zł opłacony w całości.
 2. Klient / Kupujący– osoba fizyczna, która ukończyła, co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia (w tym również Konsument).
 3. Sklep Internetowy/Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.albertimstein.com za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary.
 4. Towary – rzeczy ruchome, będące zarówno produktami katalogowymi jak i pozakatalogowymi, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem Umowy.
 5. Formularz Rejestracji – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą, której Klient podając swoje dane osobowe, tworzy Konto Klienta, przy użyciu, którego może dokonywać zakupu Towarów.
 6. Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą, której Klient nieposiadający Konta Klienta, może dokonać zakupu Towarów.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

8. Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Kupującym i Sprzedajacym

9. Użytkownik – osoba przeglądająca stronę internetową Sklepu, w tym Kupujący


I. Postanowienia ogólne

1. BizIncuLab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wronia 45/161, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000562307, REGON 361741219, NIP 5272738521, o kapitale zakładowym 5.000 zł opłacony w całości.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego Albert I'mStein dostępnego pod adresem internetowym www.albertimstein.com
 3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.
 4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu Internetowego ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu III ust. 5 Regulaminu. Po skutecznym złożeniu zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów.
 6. Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie Sklepu Internetowego w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.
 7. Klienci mają możliwość zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego po dokonaniu rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i założenie Konta Klienta.
 8. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu e – mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego.

II. Zakres zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
 2. Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne celem poprawnego realizowania zamówienia. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie niepełnych lub nieaktualnych danych, które mogą uniemożliwić realizację zamówienia.
 3. Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.
 4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 a) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 b) niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Sprzedającego;
 c) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;
 d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 5. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego. Informacja o dostępności znajduje się na podstronie internetowej, odnoszącej się do konkretnego Towaru. W przypadku nieskutecznego złożenia zamówienia, wynikającego z niezgodności informacji podanych na stronie, z rzeczywistym stanem magazynowym Sprzedającego, Klient jest informowany o tym fakcie i ma możliwość zmiany zamówienia w całości lub w części. W przypadku niemożliwości wykonania zamówienia, wobec braku dostępności wybranego Towaru, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części Umowy, a zamówienie zostanie w całości lub części anulowane, o czym Klient otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e – mail. Dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona w terminie 7 dni od dnia skutecznego poinformowania Klienta o niemożliwości zrealizowania zamówienia.

III. Składanie zamówień

1. Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym są składane za pośrednictwem Formularza Zamówień, dostępnego na stronie Sklepu.
 2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16:00, w soboty, niedziele oraz w święta będą realizowane nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym. Zamówienia złożone po godzinie 16:00 będą realizwane od godziny 9:00 następnego dnia roboczego. BizIncuLab Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wykluczenia dni roboczych z naliczania okresu dostawy (np. w okresie świątecznym) o ile informacja taka została uprzednio przedstawiona na stronie Sklepu lub w potwierdzeniu zamówienia.
 3. W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie Towaru do koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia. W przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji, warunkiem złożenia zamówienia jest dodatnie Towaru do koszyka, wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Towaru oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
 4. Wysłanie zamówienia przez Klienta stanowi  ofertę Klienta złożoną BizIncuLab Sp. z o.o. co do zawarcia Umowy, zgodnie z treścią Regulaminu.
 5. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną, tym samym dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.
 6. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o rezygnacji z zamówienia, powinno być wysłane do Sprzedającego drogą elektroniczną na adres shop@albertimstein.com

IV. Dokonywanie płatności. Ceny.

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
 a) podawane są w złotych polskich,
 b) zawierają podatek VAT (ceny brutto) oraz prezentowane są ceny bez podatku VAT (ceny netto),
 c) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 3. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar, tj.:
 a) przelewem bankowym przed dostawą; w przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty,  brak otrzymania płatności na rachunek BizIncuLab Sp. z o.o. w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego:
 Właściciel rachunku: BizIncuLab Sp. z o.o.
 Bank Citi Handlowy
 Numer rachunku:92 1030 0019 0109 8503 0012 7142

b) kartą płatniczą lub poprzez szybkie płatności internetwoe z użyciem karty płatniczej:

 * Visa
 * Visa Electron
 * MasterCard
 * MasterCard Electronic
 * Maestro

poprzez system płatności Płatności Shopper udostępniony przez Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, 81-717 Sopot, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561.


 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 5. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

V. Realizacja zamówień.

 1. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.
 2. Termin realizacji zamówienia powinien wynosić od 1 do 3 dni roboczych i jest zależny między innymi od:
 a) wybranego przez Klienta sposobu płatności – w przypadku wyboru opcji „przedpłaty” realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za Towar oraz za dostawę, a w przypadku wyboru opcji płatności kartą, realizacja zamówienia następuje od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji karty Kupujuącego;
 b) dostępności Towaru;
 Termin wskazany w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu może zostać przekroczony z przyczyn związanych z możliwymi trudnościami w realizacji zamówienia.
 3. Kupujący określi w zamówieniu preferowany termin dostawy Towarów. Sprzedający dołoży wszelkich starań aby dostarczyć Towar w preferowanym przez Kupującego terminie. Jeżeli dostarczenie Towaru w preferowanym przez Kupującego terminie nie jest możliwe, Sprzedający poinformuje o tym Kupującego i wyznaczy nowy termin. Niedostarczenie Towaru przez Sprzedającego w preferowanym przez Kupującego terminie nie upoważnia Kupującego do rozwiązania Umowy, odmowy przyjęcia dostawy lub wysuwania roszczeń o zwrot wydatków, odszkodowanie lub innych roszczeń z tego tytułu.
 4. Koszt wysyłki Towaru ponosi Klient i jest on wyszczególniony jako osobna pozycja na fakturze.
 5. Adres dostawy powinien być wskazany w zamówieniu Kupującego, a wszelkie zmiany adresu dostawy powinny być pisemnie zgłoszone Sprzedającemu przed realizacją zamówienia. Dostawę towarów na adres wskazany w zamówieniu przez Kupującego traktuje się jako dostawę zgodną z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 6. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej. Przewidywany czas dostawy  Towaru przez firmę kurierską to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Termin ten może ulegać zmianom w związku z okolicznościami leżącymi po stronie firmy kurierskiej, za które Sprzedający nie ma nie odpowiada.
 7. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.
 8.Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni roboczych, po tym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedającego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 9. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.
 10. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny).

11. BizIncuLab Sp. z o.o. zsiedzibą w Warszawie przy ulicy Wronia 45/161, NIP:5272738521 oraz Kupujący ustalają, że za datę dostawy towaru do Kupującego w rozumieniu przepisów VAT uznaje się dzień wydania tego towaru przez Sprzedającego firmie kurierskiej.


 VI. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

1. Klient może odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru.
 2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na adres: BizIncuLab Sp.z o.o. ul. Wronia 45/161, Warszawa.
 3. Celem zachowania terminu odstąpienia od Umowy, Kupujacy zobowiązany jest złożyć Sprzedającemu oświadczenia przed jego upływem lub załączyć je do przesyłki ze zwracanym Towarem.
 4. Zwrot towaru do Sprzedającego powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od Umowy. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez Sprzedającego. Wraz z odsyłanym Towarem Klient winien zwrócić wszystko, co otrzymał od Sprzedającego.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, co oznacza, że oświadczenie o odstąpieniu będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony Towar posiada uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia lub gdy występują w nim braki elementów, które stanowią jego integralną część.
 5. Zwrot wzajemnych świadczeń, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.
 6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: BizIncuLab Sp. z o.o. ul. Wronia 45/161, Warszawa
 7. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

VII. Rękojmia za wady. Reklamacje.

1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym Ustawą Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). oraz Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

3. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej dostarczonego Towaru, Klient ma prawo złożenia pisemnej reklamacji. W przypadku skorzystania z tego prawa należy wypełnić formularz reklamacji  oraz odesłać wraz z reklamowanym Towarem oraz dowodem zakupu (paragonem albo fakturą). Towar powinien zostać przysłany kompletny, wraz z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego Towaru lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania Towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta istnieje możliwość wymiany reklamowanego produktu na inny, albo zwrot należności na rachunek bankowy wskazany przez Klienta lub rachunek bankowy przypisany do
 karty płatniczej Zamawiającego. Zwrot zostaje zrealizowany w terminie 14 dni od momentu pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
 6. Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedającego pokrywa Klient. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

VIII. Ochrona danych osobowych
 1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów sklepu www.albertimstein.com są przetwarzane przez BizIncuLab z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wronia 45/161
 Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
 a)    realizacji Umowy
 b)  jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.albertimstein.com
 2. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 3.Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania na stronie www.albertimstein.com. Klient po zarejestrowaniu ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

IX. Postanowienia końcowe

1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego. W przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu.
 3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do Konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

6. Polityka Cookies oraz Polityka Prywatności stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.06.2017